15:7' 4/4/2013Đăng bởi Administrator

    Ngày 21/11/2012, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành quyết định 1212/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam. Điều lệ đã được Đại hội toàn quốc lần thứ I của Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam thông qua ngày 07 tháng 6 năm 2012 tại thành phố Hà Nội và chính thức có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Dưới đây là toàn bộ nội dung của Quyết định 1212/QĐ-BNV:

1 - 1 of 1
Liên kết