10:29' 5/4/2013Đăng bởi Administrator

1. Vị trí, chức năng Ban Chuyên môn, Đào tạo có chức năng tham mưu cho Chủ tịch Hội, Ban thường vụ trong việc hoạch định chiến lược phát triển công tác đào tạo, chuyên môn kỹ thuật của Hội, chịu trách nhiệm trong công tác quản lý đào tạo của Hội. Là đầu mối liên hệ các cơ quan quản lý nhà nước, các đối tác và học viên trong công tác đào tạo.

10:29' 5/4/2013Đăng bởi Administrator

1. Vị trí, chức năng Ban Truyền thông, sự kiện có chức năng tham mưu, tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu hình ảnh của Hội nhằm nâng cao uy tín, vị thế của Hội.

10:29' 5/4/2013Đăng bởi Administrator

1. Vị trí, chức năng Ban Đối ngoại và Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu, giúp Chủ tịch Hội, Ban thường vụ tổ chức các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Hội; là đầu mối liên lạc, giao dịch với các tổ chức, nhà tài trợ trong và ngoài nước về lĩnh vực của Hội hoạt động.

10:28' 5/4/2013Đăng bởi Administrator

1. Vị trí chức năng Ban Hậu cần có chức năng tham mưu, tổ chức triển khai các vấn đề liên quan đến kế hoạch tài chính của Hội, quản lý các nguồn thu trong nước, các khoản viện trợ của nước ngoài. Thực hiện chi tiêu đúng quy chế của Hội và quy định của pháp luật.

10:28' 5/4/2013Đăng bởi Administrator

1. Vị trí, chức năng Ban Phát triển tổ chức Hội có chức năng giúp Chủ tịch hội, Ban thường vụ thực hiện triển khai công việc nhằm phát triển quy mô Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam theo mục tiêu đề ra.

10:28' 5/4/2013Đăng bởi Administrator

1. Vị trí, chức năng Ban Thư ký do Chủ tịch Hội, Ban thường vụ trực tiếp quản lý điều hành, có chức năng giúp Chủ tịch hội, Ban thường vụ điều phối các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật của Hội Y khoa lâm sàng HIV/AIDS Việt Nam.

10:10' 5/4/2013Đăng bởi Administrator
1 - 7 of 7
Liên kết